Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn voor leden aangesloten bij de vzw IZEO (uittreksel statuten van de vzw)

Aanvaarding van nieuwe toetredende leden

De zelfstandigen, de zeer kleine, kleine en gemiddelde ondernemingen en hun bestuurders onder zelfstandigenstatuut kunnen om hun toetreding als toetredend lid verzoeken.

De aanvragen tot toetreding van de toetredende leden, natuurlijke of rechtspersonen, gebeuren schriftelijk en worden ondertekend door de kandidaat-leden. Zij impliceren van rechtswege hun onvoorwaardelijke instemming met de statuten en de reglementen van de vereniging.

De Raad van Bestuur beslist over de toetreding van de nieuwe leden. Hij kan deze bevoegdheid delegeren aan het Uitvoerend Comité.

De weigering van toetreding moet niet worden gemotiveerd en moet gebeuren binnen de vier maanden na de indiening van de kandidatuur.

De betaling van de eerste bijdrage geeft recht op de producten en diensten, ontwikkeld door IZEO, ten voordele van haar leden.

De eerste aansluitingsperiode loopt van de datum van betaling van de eerste bijdrage op de rekening van IZEO tot de laatste dag van dezelfde maand van het volgende jaar.

Vervolgens wordt de aansluiting stilzwijgend hernieuwd voor een periode van 12 maanden.

De jaarlijkse bijdrage is ondeelbaar en niet terugbetaalbaar.

Enkel de leden die in orde zijn met de betaling van hun bijdrage kunnen genieten van de producten en diensten ontwikkeld door IZEO.

Ontslag, schorsing, uitsluiting van de toetredende leden of eenzijdige verbreking door de vereniging

Alle verplichtingen die door de vereniging in het kader van haar doel worden waargenomen, kunnen worden geschorst vanaf het ogenblik dat het toetredend lid zich niet richt naar de statuten en de reglementen van de vereniging.

De uitsluiting van een toetredend lid kan op ieder ogenblik plaatsvinden op basis van een beslissing van de Raad van Bestuur of van het Uitvoerend Comité die wordt genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden en na het eventuele verhoor van de betrokkene op diens verzoek door de Raad van Bestuur of door het Uitvoerend Comité.

 

Door de instemming met deze statuten ziet elk werkend of toetredend lid af van elke handeling of van elk verzuim die/dat schadelijk is voor het doel van de vereniging, alsook van elke handeling of van elk verzuim die/dat afbreuk zou kunnen doen aan hetzij het aanzien, hetzij de eer van de leden of van de vereniging.

Elke inbreuk op deze bepaling vormt onmiddellijk en van rechtswege een reden voor uitsluiting.

Kan het voorwerp zijn van een uitsluiting, het lid dat zijn bijdrage niet betaalt. Het lid blijft er echter toe gehouden de vervallen en onbetaalde bijdragen te betalen.

De beslissing van uitsluiting wordt per aangetekende brief ter kennis gebracht door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door een van zijn bestuurders wat de werkende leden betreft, en door de gedelegeerde voor het dagelijkse beheer van de vereniging of door de persoon die hij gelast wat de toetredende leden betreft.

De beslissing van uitsluiting moet niet worden gemotiveerd en heeft uitwerking op de datum die door het bevoegde statutaire orgaan wordt bepaald.

Het ontslag van een werkend of toetredend lid kan op ieder ogenblik plaatsvinden door middel van een aangetekende kennisgeving; die wordt gericht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur als het een werkend lid betreft of aan een gedelegeerde voor het dagelijkse beheer indien het een toetredend lid betreft en heeft uitwerking een kalendermaand na de datum van verzending ervan. Het lid blijft er echter toe gehouden de vervallen en onbetaalde bijdagen te betalen.

In geval van ontslag of van uitsluiting van een werkend of toetredend lid is de vereniging vanaf de datum waarop het niet langer lid is van de vereniging ontslagen van al haar verplichtingen tegenover het lid.